Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY CỔ PHẦN .............

-----------------

         Số: ...../20...../QĐ-........

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

------*------

Hà nội, ngày ........ tháng ......năm 20.......

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN ....................................................

 ( V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

-------------------

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần ..................................................;

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh  và nhu cầu của công ty;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng thành viên công ty số Số: ....../20....../BB-.....ngày ..... tháng ..... năm 2012

 

                                   QUYẾT ĐỊNH:

 

ĐIỀU 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp do chuyển nhượng cổ phần

 

Bên chuyển nhượng: 

Ông : ..........................  Giới tính: ...........

Sinh ngày: ........................  Dân tộc: ..................               Quốc tịch: ......................................

CMND số: ........................     Cấp ngày: ..../.../20........           Nơi cấp: ..........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P .........., phường ............., quận .............., thành phố ................

Chỗ ở hiện tại: P ..............., phường .........., quận ................., thành phố ........................................

 

Bên nhận chuyển nhượng: 

1. Ông : ............................      Giới tính: ...........

Sinh ngày: ........................  Dân tộc: ..................               Quốc tịch: ......................................

CMND số: ........................     Cấp ngày: ..../.../20........           Nơi cấp: ..........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P .........., phường ............., quận .............., thành phố ................

Chỗ ở hiện tại: P ..............., phường .........., quận ................., thành phố ........................................

 

2. Bà : ...............................      Giới tính: .................

Sinh ngày: ........................  Dân tộc: ..................               Quốc tịch: ......................................

CMND số: ........................     Cấp ngày: ..../.../20........           Nơi cấp: ..........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P .........., phường ............., quận .............., thành phố ................

Chỗ ở hiện tại: P ..............., phường .........., quận ................., thành phố ........................................

 

Ông .................. có nhu cầu chuyển nhượng số cổ phần của mình là .......000 cổ phần (chiếm ..... % vốn điều lệ của công ty mà Ông đang nắm giữ), khi chào bán cho các cổ đông sáng lập trong công ty là Ông .................... đồng ý mua lại ....000 cổ phần (tương dương với ..... % số vốn điều lệ mà Ông .................. chào bán), Bà ................. đồng ý mua lại  ......000 cổ phần (tương đương với ....% vốn điều lệ của công ty mà ông ................... chào bán chào bán).

Thời điểm nhận chuyển nhượng: ...../....../20.........

Cơ cấu cổ phần  sau khi chuyển nhượng cổ phần:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
2. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


3. Sửa đổi điều lệ:  Công ty sửa điều 3 (về thành viên công ty và cơ cấu góp vốn), điều 4 về ngành nghề kinh doanh trong  điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi như trên và theo Luật Doanh nghiệp 2005

4.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

ĐIỀU 2:  Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi gửi:

- Phòng ĐKKD;

- Như Điều 2;

- Lưu VT.

 

        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

.....................................................