Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN......

-----------------

Số: ..... /20...../QĐ-TĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

      ------*------

         Hà nội, ngày ......tháng ..... năm 20........

                                        

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN.....................

 (V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  • Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần ........
  • Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cố phần........

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

Địa chỉ trụ sở đã đăng ký:

Số nhà....... ngõ ......, phố ....phường ........., quận ........., thành phố.............

Địa chỉ trụ sở dự kiến thay đổi:

Số nhà....... ngõ ......, phố ....phường ........., quận ........., thành phố.............

Điều 2: Sửa đổi điều lệ: Công ty quyết định sửa Điều 1 (tên gọi và trụ sở công ty ), Điều 4 (cơ cấu vốn)

 

Điều 3:Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

 

Điều 4: Điều khoản thi hành

Những nội dung thay đổi trên đã được sửa đổi trong điều lệ Công ty.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Giám đốc và các thành viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch  và Đầu tư thành phố Hà Nội;
  • Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

 

 

 

 

    .............................................

 

--------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: