Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY...

Số: ...../20.../QĐ-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc bổ nhiệm chức vụ [CHỨC VỤ]

 Giám đốc Công ty TNHH.................................

- Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh (Thành phố) ...........................;

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH................................................;

- Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên ......................................................;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (bà) ....................... giữ chức vụ.............................. kể từ ngày ................

Điều 2. Các Ông (bà) Phó giám đốc hành chính và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                                 GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-

-