Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------------

 

TP-LS-02

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Kèm theo Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư)

 

Họ và tên:..................................................................................nam/nữ………………….....…

Tên thường gọi:......................................................................................................................

Sinh ngày:...../..../............ Nơi sinh:.....................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.....................................ngày......tháng......năm ..................................

Nơi cấp:.................................................................................................................................

Dân tộc:.......................................................Tôn giáo:...........................................................

Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:............../.........../...........................

Ngày kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam:......./...../.......... ngày chính thức:....../....../.........

Là người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư:..................................................................

Bằng cử nhân luật số:...............................................ngày.......tháng..........năm..........................

Nơi cấp:.................................................................................................................................

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề luật sư số:...........................................................

ngày..........tháng.............năm................ nơi cấp:.....................................................................

Được miễn đào tạo nghề luật sư (ghi rõ lý do):...........................................................................

Thời gian tập sự hành nghề luật sư từ.........../........./.................đến ....../....../....................

Nơi tập sự: ............................................................................................................................

Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):.....................................................................

Giấy Chứng nhận kiểm tra kết quả hết tập sự hành nghề luật sư số: ….....…..ngày ……. tháng……năm.......…..

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1/ Họ tên bố:...........................................................................năm sinh:.................................

Nghề nghiệp: ........................................................................................................................

2/ Họ tên mẹ:..............................................................................năm sinh:..............................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................................

3/ Họ tên vợ hoặc chồng:..........................................................năm sinh:.................................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................................

Nơi làm việc hiện nay:.............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................................

 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

 

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Làm gì

Ở đâu

Ghi rõ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

(ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của Đoàn luật sư  hoặc Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Nam định, ngày.......tháng 08 năm 2012

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

 

     

-----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;