Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

--------------------------------------------------------------------

Mẫu MTB-4

Tên doanh nghiệp….                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……….                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

 

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)   .....................

....................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ..................Do: ..................

.............................................. Cấp ngày: .....................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................

Điện thoại: ............................... Fax:……………………

Email:.................................................... ………………

Website:.......................................................................

Ngành, nghề kinh doanh ..............................................

Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau:

 

Thời gian tạm ngừng: ......................................................

 

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   ngày......tháng......năm ....

Thời điểm kết thúc:   ngày..............tháng........năm ..........

Lý do tạm ngừng: ............................................................

.......................................................................................

 

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

 

                                                      ......, ngày .......tháng.......năm .....

                                                            Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                                                         (Ký, đóng dấu  và ghi rõ họ tên)