1. Mẫu quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi (Mẫu số 146, ban hành kèm thông tư số: 61/2017/TT-BCA)

 

 ..................................                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ............................                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....................ngày ........... tháng ........ năm......... 

 

QUYẾT ĐỊNH KHAI QUẬT VÀ KHÁM NGHIỆM TỬ THI

 

Tôi: ............................................................................................................. 

Chức vụ: .................................................................................................... 

Căn cứ........................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ khoản 4 Điều 202 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Khai quật và khám nghiệm tử thi:

Họ tên: ............................................................. Giới tính:..........................                

Tên gọi khác: .............................................................................................                                                                         

Quốc tịch:..........................; Dân tộc:.....................; Tôn giáo: ................... 

Nghề nghiệp trước khi chết: ...................................................................... 

Sinh ngày.......... tháng......... năm .......................... tại: .............................. 

Chết ngày.......... tháng......... năm.......................... tại:................................ 

..................................................................................................................... 

Nơi cư trú trước khi chết: ............................................................................. 

....................................................................................................................... 

Phần mộ mai táng tại: ................................................................................... 

Phân công ông/bà: ........................................................................................ 

có trách nhiệm chủ trì việc khai quật và khám nghiệm tử thi.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát............................................................ 

và thông báo cho người thân thích của người chết, đại diện chính quyền địa phương nơi chôn cất tử thi biết trước khi tiến hành.

Nơi nhận:

- ................................................ 

- Người thân thích của người chết;

- Đại diện chính quyền địa phương nơi chôn cất tử thi;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

..................................................

 

 

2. Mẫu biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi (Mẫu số 147, ban hành kèm thông tư số: 61/2017/TT-BCA)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KHAI QUẬT VÀ KHÁM NGHIỆM TỬ THI

 

Hồi .......... giờ .......... ngày..... tháng ........năm ............. tại................... 

............................................................................................................... 

Thi hành Quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi số: ........ ngày .......tháng ....... năm              

của Cơ quan........................................................................................... 

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ........................................................... Điều tra viên chủ trì khám nghiệm

thuộc Cơ quan.......................................................................................... 

Ông/bà: ..................................................................Giám định viên pháp y

thuộc Cơ quan........................................................................................... 

Ông/bà: .................................................................................................... 

thuộc Cơ quan............................................................................................ 

Ông/bà: .....................................................Giám định viên kỹ thuật hình sự

thuộc Cơ quan.............................................................................................. 

Ông/bà: ...................................................................................Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát...................................................................................... 

Ông/bà: ........................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

Với sự có mặt của:

Ông/bà: ....................................................................................................... 

.....................................................................................  là người chứng kiến.

và ông/bà(1): ............................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Căn cứ Điều 178 và khoản 4 Điều 202 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi:

Họ tên: ................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ................................................................................................. 

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ....................... tại:.............................. 

Quốc tịch:......................; Dân tộc:.....................; Tôn giáo: ............................ 

Nghề nghiệp trước khi chết: ........................................................................... 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .................................................................... 

cấp ngày............tháng...........năm ........................ Nơi cấp: ...........................

Nơi cư trú trước khi chết:................................................................................. 

.......................................................................................................................... 

Chết hồi ......... giờ ...... ngày......tháng.....năm ............... tại.............................  

..........................................................................................................................  

Phần mộ mai táng tại: ...................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Việc khai quật và khám nghiệm tử thi được tiến hành trong điều kiện (thời tiết, khí hậu, ánh sáng): ......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

Tình trạng chôn cất(2): ....................................................................................   

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

I. KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM

1. Khám bên ngoài:

- Trang phục và các vật dụng mang theo: ....................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

......................................................................................................................... 

- Tình trạng tử thi (khô, lạnh, co cứng, thối rữa): ............................................ 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

- Các dấu vết, tổn thương trên cơ thể (mô tả theo trình tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ trước ra sau): .......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

2. Mổ tử thi (nếu có):

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

II. CÁC MẪU THU ĐỂ GIÁM ĐỊNH:

........................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

Trong quá trình khám nghiệm đã (chụp ảnh/ghi hình): ..................................... 

........................................................................................................................... 

Sau khi khai quật và khám nghiệm, tử thi đã được tổ chức chôn cất lại.

Việc khai quật và khám nghiệm tử thi kết thúc hồi ...... giờ ........ ngày ...... tháng ...... năm

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

 

KIỂM SÁT VIÊN

GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y

ĐIỀU TRA VIÊN

 

 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA NGƯỜI CHẾT/ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

GIÁM ĐỊNH VIÊN KỸ THUẬT HÌNH SỰ

(Nếu có)

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(1) Người thân thích của người chết/đại diện chính quyền địa phương nơi chôn cất tử thi;

(2) Xác định đúng phần mộ chôn cất tử thi cần khai quật; có sự đào bới trước đó hay không và cần chụp ảnh cho người thân thích hoặc đại diện chính quyền địa phương (nếu không có người thân thích) ký xác nhận mộ trước khi khai quật.

 

3./ MẪU BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM TỬ THI HOẶC MỘT PHẦN TỬ THI

Mẫu số: 148

BH theo TT số   /2017/TT-BCA

ngày   /  /2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM TỬ THI HOẶC MỘT PHẦN TỬ THI

 

Hồi .......... giờ .........ngày......... tháng .......  năm .............. tại ....................... 

......................................................................................................................... 

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: .................................................................... chủ trì khám nghiệm

thuộc Cơ quan ................................................................................................ 

Ông/bà:..................................................................... Giám định viên pháp y

thuộc Cơ quan….............................................................................................               

Ông/bà:............................................................................................................           

thuộc Cơ quan................................................................................................. 

Ông/bà:............................................................ Giám định viên kỹ thuật hình sự

thuộc Cơ quan................................................................................................ 

Ông/bà: ............................................ ........................................Kiểm sát viên

Ông/bà: ........................................................................................................... 

thuộc Viện kiểm sát......................................................................................... 

Ông/bà: ......................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Với sự có mặt của:

Ông/bà: ......................................................................................................... 

Ông/bà: ......................................................................................................... 

.................................................................................... là người chứng kiến.

Ông/bà: ........................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Căn cứ Điều 178 và Điều 202 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm tử thi (hoặc một phần tử thi):

Họ tên: ....................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..................................................................................................... 

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ....................... tại: ................................ 

Quốc tịch:.........................; Dân tộc:..........................; Tôn giáo: ..................... 

Nghề nghiệp: ..................................................................................................... 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:........................................................................        

cấp ngày............tháng...........năm ........................ Nơi cấp: ............................. 

Nơi cư trú:......................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Chết hồi........... giờ.............. ngày............tháng.............năm.................tại......... 

........................................................................................................................... 

Phát hiện tử thi hồi............. giờ........... ngày............tháng.............năm............. 

Nơi phát hiện: ................................................................................................... 

Việc khám nghiệm tử thi (hoặc một phần tử thi) được tiến hành trong điều kiện (thời tiết, khí hậu, ánh sáng): ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

I. KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM

1. Khám bên ngoài:

- Trang phục và các vật mang theo (nếu có): ...................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

- Nhận dạng tử thi (hoặc một phần tử thi)............................................................ 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

- Chiều dài tử thi (hoặc một phần tử thi) ........................thể tạng....................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

- Tình trạng tử thi (hoặc một phần tử thi) (khô, lạnh, co cứng, thối rữa): ........... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

- Các dấu vết, tổn thương trên cơ thể (mô tả theo trình tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ trước ra sau): ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

2. Mổ tử thi (hoặc một phần tử thi): .................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

II. CÁC MẪU THU ĐỂ GIÁM ĐỊNH

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

Trong quá trình khám nghiệm đã (chụp ảnh/ ghi hình):.......................................              

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

Sau khi khám nghiệm, tử thi (hoặc một phần tử thi) được giao cho.................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

Việc khám nghiệm tử thi (hoặc một phần tử thi) kết thúc hồi................ giờ..........ngày........... tháng.......... năm.......... 

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm (nếu có): .............................. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.                                                                                                       

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

 

 

NGƯỜI CHỦ TRÌ KHÁM NGHIỆM

GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y

 

 

 

 

GIÁM ĐỊNH VIÊN KỸ THUẬT HÌNH SỰ

(Nếu có)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN