1./ MẪU BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG (Mẫu số: 138)

 

Mẫu số: 138

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

 

Hồi .......... giờ ............. ngày......... tháng ..... năm ............ tại..................... 

..................................................................................................................... 

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: .................... ………………………………………………Điều tra viên

thuộc Cơ quan............................................................…… chủ trì khám nghiệm.

Ông/bà: ............................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

Ông/bà: ....................................................................................... Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát............................................................................................. 

Ông/bà ............................................................................................................... 

................................................................................................là người chứng kiến.

Với sự tham dự của (1):

Ông/bà: ............................................................................................................... 

Ông/bà: ............................................................................................................... 

Ông/bà: ............................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Căn cứ Điều 178 và Điều 201 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường vụ: ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: ........................................................... 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (2) :

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

(1) Nhà chuyên môn, bị can, bị hại hoặc người làm chứng...;

(2) Ghi rõ những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường.

Hiện trường và quá trình khám nghiệm(3):

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

(3) Mô tả khái quát toàn cảnh hiện trường; mô tả tỉ mỷ, chính xác đồ vật, dấu vết trong mối quan hệ giữa chúng ở hiện trường; tóm tắt quá trình khám nghiệm, phát hiện và thu lượm dấu vết.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Dấu vết, tài liệu và mẫu vật thu được(4):

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Những dấu vết, tài liệu và mẫu vật trên được thu lượm, bảo quản đưa về Cơ quan......

..........................................................................................  để xử lý.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã(5) : .............................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

(4) Ghi rõ tên, đặc điểm, vị trí và phương pháp thu lượm;

(5) Chụp ảnh, vẽ sơ đồ, đo đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường.

 

Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi.........giờ................ngày...........tháng ......... năm....

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm (nếu có):...................................... 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ TRÌ KHÁM NGHIỆM

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

 

 

 

NGƯỜI  LẬP BIÊN BẢN

 

 

...........................................................................

NHỮNG NGƯỜI THAM  DỰ

 

 

 

 

 

2./ MẪU BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG (Mẫu số: 139)

Mẫu số: 139

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG

 

Hồi .......... giờ ...............   ngày......... tháng .........   năm ...................tại............. 

............................................................................................................................. 

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ................................................................................................................

thuộc Cơ quan...................................................................... chủ trì khám nghiệm.

Ông/bà: .................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

Ông/bà: ..........................................................................................Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát............................................................................................... 

Ông/bà ................................................................................................................. 

..................................................................................................là người chứng kiến.

Với sự tham dự, tham gia của (1):

Ông/bà: ................................................................................................................. 

Ông/bà: ................................................................................................................ 

Ông/bà: ................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Căn cứ Điều 178 và Điều 201 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: ................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (2) : .................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

(1) Nhà chuyên môn, bị can, bị hại hoặc người làm chứng...;

(2) Ghi rõ những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường.

Hiện trường và quá trình khám nghiệm:

1. Hiện trường của đoạn đường nơi xảy ra tai nạn:

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

2. Ghi nhận việc đánh số thứ tự theo số tự nhiên vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết: ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

3. Xác định điểm mốc và một trong các mép đường nơi xảy ra tai nạn làm chuẩn: ....

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

4. Mô tả theo số thứ tự vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết:............ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

5. Phương tiện, tang vật, dấu vết và mẫu so sánh thu được (Ghi rõ tên, đặc điểm, vị trí và phương pháp thu lượm): ................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Phương tiện, tang vật, dấu vết và mẫu so sánh trên được thu lượm, bảo quản đưa về Cơ quan            để xử lý.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã (vẽ sơ đồ hiện trường, chụp ảnh, đo đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường):  ..........................................................................................................                  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi.........giờ................ngày...........tháng ......... năm....

Ý kiến của những người tham gia khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông (nếu có):

.................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

KIỂM SÁT VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ TRÌ

KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 NGƯỜI THAM  DỰ, THAM GIA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

3./ MẪU BIÊN BẢN KHÁM PHƯƠNG TIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN GIAO THÔNG (Mẫu số: 140)

 

Mẫu số: 140

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KHÁM PHƯƠNG TIỆN

LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN GIAO THÔNG

 

Hồi .......... giờ ..................   ngày......... tháng .........   năm ................... tại.................. 

...................................................................................................................................... 

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ........................................................................................................................ 

thuộc Cơ quan ............................................................................................................. 

Ông/bà: ........................................................................................................................ 

...................................................................................................................................... 

Ông/bà: ....................................................................................................Kiểm sát viên.

thuộc Viện kiểm sát........................................................................................................ 

Ông/bà:.......................................................................................................................... 

..................................................................................................... là người chứng kiến.

Với sự tham dự của (1):

Ông/bà:......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Ông/bà: ........................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Căn cứ Điều 133 và Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông trong vụ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

I. Về giấy tờ (2):

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

(1) Ghi rõ: Nhà chuyên môn, người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, người bị hại hoặc người làm chứng;

(2) Đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe…

II. Phần khám nghiệm

1. Dấu vết trên phương tiện (3):

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

(3) Mô tả vị trí, kích thước, chiều hướng, màu sắc...

2. Kỹ thuật an toàn phương tiện(4):

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

(4) Hệ thống điều khiển, hệ thống hãm, đèn, còi, lốp, gương, gạt nước…

III. Nhận xét tình trạng phương tiện:

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

Ý kiến của người điều khiển phương tiện (hoặc của chủ phương tiện):

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Trong quá trình khám phương tiện, chúng tôi đã(5)...................................................

..................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Việc khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông kết thúc hồi ............  giờ...........

ngày............ tháng ............ năm................................................................................... 

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỦ TRÌ KHÁM

NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ

 

 

 

 

 

 

KIỂM SÁT VIÊN

(Nếu có)

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(5) Chụp ảnh, vẽ sơ đồ.

4./ MẪU YÊU CẦU TRA CỨU DẤU VẾT VÂN TAY HIỆN TRƯỜNG   (Mẫu số: 145 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017)

 

............................................................

......................................................... 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số: .........................

 

 

........................................., ngày ........... tháng ........... năm..................

                                              

YÊU CẦU TRA CỨU

DẤU VẾT VÂN TAY HIỆN TRƯỜNG

 

Kính gửi: ............................................................................................................... 

Đơn vị..................................................................................................................... 

yêu cầu(*).............................................................................................................. 

tra cứu dấu vết vân tay hiện trường vụ: ............................................................... 

............................................................................................................................... 

xảy ra ngày ......... tháng......... năm................., tại:.............................................. 

............................................................................................................................. 

Kèm theo ........................................ ảnh dấu vết, ký hiệu số: .............................. 

Nội dung vụ việc (Tóm tắt nội dụng vụ việc xảy ra, ghi rõ thiệt hại về người, tài sản...):

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Kết quả tra cứu đề nghị(*)...................................................................................... 

thông báo cho: ...................................................................................................... 

Điện thoại: ............................................................................................................ 

CÁN BỘ NGHIỆP VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 
   

(*) Đơn vị quản lý hồ sơ nghiệp vụ.