Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***----

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh......

Tên tôi là: Nguyễn Thị P                         Công tác tại: Trung tâm .................................................................

Trong năm 20..... và 20..... tôi được cơ quan cử đi khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh .........

I./ Năm 2012

Tôi được cơ quan cử đi khám bốn huyện trện địa bàn tỉnh ................., chia làm hai đợt. Trong đó:

Đợt 1 đi khám 3 huyện: HSP, XM, QB.

Thành phần đoàn đi khám gồm:

- Ông: .......................................       Giám đốc trung tâm ...............................................................................

- Ông: .......................................       Lái xe;

- Tôi: Nguyễn Thị P..................       Nhân Viên;

- Ông: .......................................      Giám đốc trung tâm .................................................................................;

- Hai người  quốc tịch Hà Lan;

- Một người phiên dịch.

Hai người quốc tịch Hà Lan và người phiên dịch đi theo đoàn khám đến hết huyện ............................thì về.

Nhiệm vụ của tôi trong đoàn khám:

- Vào sổ khám bệnh;

- Hướng dẫn một số kỹ năng tập phục hồi cho trẻ bại não;

- Viết danh sách phát tiền cho bệnh nhân, trong đó:

+ Danh sách 1: Số tiền phát.................000 đ (............nghìn đồng) do ông ................. trực tiếp đưa cho tôi và tôi đưa lại cho từng bệnh nhân sau khi bệnh nhân ký tên vào cột nhận tiền trên danh sách 1, danh sách này viết tổng hợp cả ba huyện và không có phần người phát tiền. Danh sách 1 được trả lại cho ông ............................ sau khi hết đợt khám.

+ Danh sách 2: Số tiền phát ...................000 đ (............... nghìn đồng) do ông ................. yêu cầu tôi phải lập  thêm để cho bệnh nhân ký và không phát tiền. Danh sách 2 được đặt dưới danh sách 1, khi bệnh nhân ký danh sách 1 thì đồng thời ký danh sách 2. Danh sách này được lập mỗi huyện 1 bản và tôi phải ký tên vào mục người phát tiền trên danh sách huyện......................... Sau đợt khám Danh sách 2 được nộp lại cho kế toán trung tâm. Số tiền tổng cộng trong danh sách 2 là: ....................000 đ (..................................... nghìn đồng).

2. Đợt 2 đi khám 1 huyện:  ..........................

Thành phần đoàn đi khám gồm:

- Bà: ............................................              Trưởng phòng phục hồi chức năng trung tâm .......................................

- Ông: .........................................                Lái xe;

- Tôi: Nguyễn Thị P.....................               Nhân Viên;

Nhiệm vụ của tôi trong đoàn khám:

- Vào sổ khám bệnh;

- Hướng dẫn một số kỹ năng tập phục hồi cho trẻ bại não;

- Viết danh sách phát tiền cho bệnh nhân, trong đó:

+ Danh sách 1: Bà .........................trực tiếp phát tiền cho từng bệnh nhân số tiền phát là ........000 đ (Năm mươi nghìn đồng) sau khi bệnh nhân ký tên vào cột nhận tiền trên danh sách 1, lúc bệnh nhân ký cột số tiền chưa được ghi. Sau đó Bà ........................... yêu cầu tôi viết số tiền trong cột là ......000 đ (................nghìn đồng) và ký vào mục người phát tiền. Sau đợt khám danh sách 1 được bà ..........................giữ.

+ Danh sách 2: Số tiền phát ..................000 đ (.............. nghìn đồng) do Bà .................. yêu cầu tôi phải lập thêm để cho bệnh nhân ký và không phát tiền. Danh sách 2 được đặt dưới danh sách 1, khi bệnh nhân ký danh sách 1 thì đồng thời ký danh sách 2. Sau đợt khám danh sách 2 được bà ................. giữ.

Số tiền tổng cộng không phát cho bệnh nhân trong cả hai danh sách là: ................000000 đ (................ triệu đồng).

 

II./ Năm 2013

Tôi được cơ quan cử đi khám bốn huyện trện địa bàn tỉnh ......................... gồm:.....................................................

Thành phần đoàn đi khám gồm:

- Bà: ...................................             Trưởng phòng phục hồi chức năng trung tâm ..................................................

- Ông: .................................             Lái xe;

- Tôi: ..................................             Nhân Viên;

Nhiệm vụ của tôi trong đoàn khám:

- Vào sổ khám bệnh;

- Hướng dẫn một số kỹ năng tập phục hồi cho trẻ bại não;

- Viết danh sách phát tiền cho bệnh nhân, trong đó:

Bà ............................... trực tiếp phát tiền cho từng bệnh nhân số tiền phát là ...............000 đ (.................... nghìn đồng) sau khi bệnh nhân ký tên vào cột nhận tiền trên danh sách, lúc bệnh nhân ký cột số tiền chưa được ghi. Sau đó ................. yêu cầu tôi viết số tiền trong cột là .......00000 đ (....... nghìn đồng) và ký vào mục người phát tiền trên danh sách của ba huyện: .............................. Tổng số tiền không phát cho bệnh nhân là....................000 đ (.................................. nghìn đồng). Sau đợt khám danh sách được bà ...................... giữ.

* Tổng số tiền không phát cho bệnh nhân qua hai năm 20.......... và 20.......... là ...................000 đ (.............................. nghìn đồng). Tôi không được nhận một đồng nào từ số tiền trên.

*  Như vậy dưới sự yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo: Ông .................... và Bà ............................. trong năm 20...... và 20........, là một nhân viên dưới quyền của lãnh đạo tôi phải thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của lãnh đạo cấp trên. Qua sự việc trên tôi nhận thấy bản thân mình đã làm sai những việc sau:

- Không nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc trên, không biết mục đích thật sự của việc viết thêm danh sách và viết số tiền sau khi đã phát tiền;

- Không phải là người trực tiếp phát tiền mà lại ký vào chỗ người phát tiền.

* Rút kinh nghiệm từ những việc làm trên tôi xin hứa sẽ không bao giờ lặp lại những việc làm đó dù lãnh đạo có trực tiếp yêu cầu chỉ đạo. Mong các cơ quan cấp trên xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tôi xin cam đoan lời khai trên của tôi là đúng sự thật./

................., ngày ............. tháng .......... năm 20...........

                  Người viết tường trình

 

 

                   ...................................

 

 

---------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: