Tuy nhiên, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 cũng có quy định về gia hạn tạm giữ nhưng phải thể hiện bằng văn bản. Do đó, đối với bài viết này Luật Minh Khuê cung cấp cho bạn đọc biểu mẫu về  gia hạn tạm giữ để tham khảo:

Mẫu số: 27 BH theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA  ngày 14/12/2017   

  .................................................... 

  ............................................... 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ..................................

 

 ................ngày .......... tháng .......... năm........... 

 

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ

(Lần thứ .................... )

Tôi: ................................................................................................................... 

Chức vụ: ........................................................................................................... 

Tiếp theo Quyết định tạm giữ/gia hạn tạm giữ số:..................ngày...........tháng........... năm.......... của..................  Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ các điều (*).............., 109, 117 và 118 Bộ luật Tố tụng hình sự,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Gia hạn tạm giữ 03 ngày, kể từ .................giờ............................ ngày............ tháng ............ năm.......                                

đến .................  giờ................... ngày............ tháng ............ năm................... đối với:

Họ tên: ..........................................................................Giới tính:..................                

Tên gọi khác: .................................................................................................     

Sinh ngày .......... tháng ....... năm .......... tại:............ Quốc tịch: .....................;

Dân tộc: ….........................................; Tôn giáo:............................................. 

Nghề nghiệp:..................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:......................... cấp ngày ............. tháng ............. năm .................... Nơi cấp: ..............        Nơi cư trú: ......................... Trưởng nhà tạm giữ/Giám thị trại tạm giam...............................thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.......................................để xét phê chuẩn.

Nơi nhận:

- VKS .........................................................

- Nhà tạm giữ/Trại tạm giam ..........

- Người bị tạm giữ;

- Hồ sơ 02 bản.

 

.................................................... 

 

(*) Căn cứ vào thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS.

 Quyết định này đã được giao cho người bị tạm giữ một bản vào hồi ....... giờ ..... ngày ....... tháng ...... năm ...................

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ

(Ký, ghi rõ họ tên)