Luat Minh Khue
 Mẫu Giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Mẫu TP-NG/HT-2015-CMC.2 )

Mẫu Giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Mẫu TP-NG/HT-2015-CMC.2 )

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con ban hành kèm theo Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Phiếu đăng ký nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.05)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Đơn xin nhận con nuôi được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về Phiếu đăng ...

Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế (Mẫu TP/CN-2011/CN.03)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Đơn xin nhận con nuôi được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về Mẫu ...

Mẫu Đơn xin nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.02)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Đơn xin nhận con nuôi được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban ...

Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.03)

2. Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.03 - Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (mẫu giấy phép do Bộ Tư pháp cấp cho tổ chức con nuôi nước ngoài)

Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK03)

Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu chính là mẫu HK03 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ công an được dùng để xác minh cho trường ...

Mẫu giấy xác nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại nước ngoài

Mẫu giấy xác nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại nước ngoài - Công ty luật Minh Khuê cung cấp để quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp luật liên quan ...

Dịch vụ nổi bật