Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 THỎA THUẬN

NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

 

Chúng tôi ký tên dưới đây:

Vợ                             :__________________________________________

Ngày, tháng, năm sinh:________________________________________

Chứng minh nhân dân số:­­­­­­­­­­­_________________do__________________

cấp ngày_________tháng____________năm______________________

Địa chỉ thường trú     :___________________________________________

                                                                                                                   

Chồng                       :__________________________________________

Ngày, tháng, năm sinh:_______________________________________

Chứng minh nhân dân số_________ :do_________________________

cấp ngày________tháng____________năm______________________

Địa chỉ thường trú     :________________________________________

                                               

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày _________đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số: ______do_____ cấp ngày:______

Chúng tôi xác nhận, Ông/bà _________________________ có tài sản riêng là:

  • Căn nhà toạ lạc tại số:______đường____________________phường (xã)_________________quận (huyện)___________________do được (thừa kế, tặng cho,...) _____________________________:

 

Đặc điểm căn nhà:

  • Loại nhà                   : 
  • Cấu trúc                   :
  • Diện tích khuôn viên      :
  • Diện tích xây dựng   :
  • Diện tích sử dụng     :
  • Diện tích trong lộ giới    :
  • Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện)___ lập (duyệt) Ngày__tháng___năm___

 

              Nay bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận như sau:

          1.       Ông/bà _____________________, đồng ý và tự nguyện nhập tài sản riêng của mình là toàn bộ căn nhà số:_____ đường_______________ phường (xã)______________ quận (huyện)____________________

    vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung của vợ chồng đối với căn nhà trên,

      Ông _____________________ và Bà ________________________ là đồng sở hữu căn nhà trên theo quy định Pháp luật.

    2.Các tài sản riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn là tài sản riêng của mỗi người (vợ hoặc chồng).

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng này nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

 

Văn bản này được lập thành _____ bản, mỗi bản_____ trang, Phòng Công chứng số___    lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày__________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm _____

(Ngày___________tháng___________năm ____________)

 

      Vợ                                                     Chồng

       (Ký và ghi rõ họ, tên)                              (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

[1] Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thủ tục ly hôn;

2. Dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực Hôn nhân gia đình;

3. Dịch vụ tư vấn pháp luật: Lĩnh vực hôn nhân gia đình;

4. Luật sư Bảo vệ trong các vụ án Hôn nhân và gia đình;

5. Luật sư đại diện tranh tụng lĩnh vực Hôn nhân - Gia đình;

6. Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự - hôn nhân - gia đình;