Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

-----------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

(dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)

 

Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại..

Tên tôi là:.............................................Nam (nữ)................................

Ngày sinh:...........................................................................................

Nơi sinh:.............................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................

Nghề nghiệp: ......................................................................................

Địa chỉ hiện nay:.................................................................................

Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) số............................................

ngày cấp....... ngày hết hạn................................................................

Nơi cấp hộ chiếu:........... Cơ quan cấp hộ chiếu.................................

Cơ quan cử đi nước ngoài:...............................................................

Tôi đã...........(công tác, học tập, lao động,...)...tại................từ ngày ......tháng.....năm...... đến ngày..... tháng.... năm....... Trong thời gian đó, tôi không đăng ký kết hôn tại...........(tên cơ quan đại diện).... nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại các cơ quan của nước......................

Đề nghị.......(tên cơ quan đại diện).....nước CHXHCN Việt Nam  tại.........cấp Giấy xác nhận tôi chưa đăng ký kết hôn trong thời gian cư trú tại nước..............từ ngày.................. đến ngày................

 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

 

Làm tại...... ngày..... tháng..... năm.....

                                                                                Người khai

                                       (ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận:

--------------------------------

 

            Kính gửi:................nước CHXHCN Việt Nam tại...................

 

Tôi là (viết chữ in): .........................Nam  hay nữ .............................

Ngày sinh: ..........................................................................................

Nơi sinh: ............................................................................................

Dân tộc........................................................Quốc tịch Việt nam ........

Nghề nghiệp:......................................................................................

Địa chỉ hiện nay: ...............................................................................

Hộ chiếu số:.......................; ngày cấp...............; ngày hết hạn. ...........

nơi cấp hộ chiếu.................... cơ quan cấp hộ chiếu:...........................

Cơ quan cử đi nước ngòai: .................................................................

Tình trạng hôn nhân hiện tại: (chưa kết hôn, đã ly hôn, vợ (chồng) chết)

Tình trạng sức khỏe.............................................................................

 

Sau khi nghiên cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện để kết hôn

với  .............................sinh ngày ........../............/..............tại.......

..............................Quốc tịch...............................

Số hộ chiếu...............................Nơi thường trú:

 

Vậy, đề  nghị .................nước CHXHCN Việt Nam tại ..................cấp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho tôi.

 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều khai trên./.

 

Làm tại..........ngày......tháng ...năm

Người khai

                          (ký và ghi rõ họ tên)