Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------- 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI

REPORT ON DEVELOPMENT OF ADOPTED CHILD

      Kính gửi:

             To:

- Cục Con nuôi- Bộ Tư pháp Việt Nam

  Department of Adoption, Ministry of Justice of S.R. Vietnam

 

- Cơ quan đại diện của Việt Nam tại[1]

  Vietnamese Diplomatic Mission

 

STT CCN

DA No.

 

Ngày tháng năm

Date

 

Báo cáo số

Report No.

 

/6

1. THÔNG TIN CHUNG

General information

 

 

 

 

 

Họ tên Việt Nam

Vietnamese full name

 

Họ tên mới

New full name

 

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

 

Giới tính

Sex

 

Nơi sinh/ Quê quán ( như trong hộ chiếu)

Place of birth/ Native place (as in the passport)

 

Văn phòng con nuôi

Adoption agency

 

 

Số Quyết định cho TE làm con nuôi

Decision on Adoption No

 

Ngày, tháng, năm

Date

 

Cơ quan cấp quyết định

Issued by

 

Ngày  bàn giao

Date of handover Ceremony

 

Ngày nhập quốc tịch nuớc nhận

Date of receiving citizenship in receiving country

 

Số công dân tại nước nhận/ PIN tại nước nhận

Number of security/citizen/PIN/ at receiving country

 

2. Cha mẹ nuôi

            Adoptive parents

Cha nuôi

Adoptive father

Mẹ nuôi

Adoptive mother

Họ và tên

Full name

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

 

 

Nghề nghiệp

Occupation

 

 

Quốc tịch

Nationality

 

 

Nơi thường trú

Permanent residence

 

 

Địa chỉ liên hệ

 Address for correspondence

 

 

Điện thoại/fax/email

Tel/fax/email

-

-

-

 

3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM (kèm theo ảnh của trẻ em)

Child Development (including photographs):

1. Về tình trạng sức khoẻ (về thể chất, tinh thần)

 Health status (physical and mental development):

 

Kém

Not enough

Tốt

Good

Rất tốt

Very well

Thể chất

Physical

- Chiều cao hiện tại:

(Curent height)

- Cân nặng hiện tại:

(Curent weight)

 

 

 

 

 

Tinh Thần

Mental

 

 

 

 

 

 

Khác

Other

 

2. Về mức độ hoà nhập với cha mẹ nuôi/gia đình/cộng đồng

Child’s relationship with adoptive parents/ family/community:

Bố mẹ

Parents

 

 

 

 

 

 

Gia đình

Family

 

 

 

 

 

 

Cộng đồng

Community

 

 

 

 

 

 

Khác

Other

 

 

3. Về học tập

Education:

 

 

 

 

 

 

4. Vấn đề khác (nếu có)

Other (if any):

 

 

……………, ngày ……… tháng ……… năm ……….

Done at ………………………… , on ……………….. 

                                                                            Cha nuôi                            Mẹ nuôi

Xác nhận của cơ quan, tổ chức                       Adoptive father                      Adoptive mother

            có thẩm  quyền[2]                                     (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)

   (Certification of competent  office)                (Signature and full name)             (Signature and full name)

 

                

 


[1] Ghi tên nước, nơi con nuôi thuờng trú/name of country where adopted child residing.

[2] Tuỳ  theo quy định của nước nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận có thể là cơ quan dịch vụ xã hội, tổ chức con nuôi vv.../ depends on the legislation of receiving country, competent office may be the social service office or adoption agency.