Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI

 

                  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn[1]..............................................

 

I. Thông tin chung:

Họ và tên cha nuôi: ..........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................................

Họ và tên mẹ nuôi:............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................................

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................................

Nơi thường trú hiện nay của cha mẹ nuôi : ......................................................................................

...........................................................................................................................................................

Họ và tên con nuôi (trước đây):.........................................................................................................

Theo Giấy chứng nhận nuôi con nuôi số:.................ngày.................tháng.................năm...............

do............................................................................................................................................... cấp.

Họ và tên con nuôi hiện nay: ...........................................................................................................

(Họ tên con nuôi được thay đổi theo Quyết định số........................... ngày..............tháng .............

năm ...................................của Ủy ban nhân dân ............................................................................).

 

II. Tình hình phát triển của trẻ em[2] (kèm theo 02 ảnh của trẻ em):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................., ngày................. tháng.............năm............

        Người làm báo cáo

                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

[1] Nơi người nhận con nuôi thuờng trú. Trường hợp việc con nuôi được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện thực hiện việc đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2] Báo cáo sự phát triển về sức khoẻ, thể chất của con nuôi như chiều cao, cân nặng, sự hoà nhập của con nuôi với gia đình, cộng đồng, tình hình học tập và các vấn đề khác đối với sự phát triển của con nuôi.

>> Tham khảo: Quy định của pháp luật về thủ tục nhận con nuôi

------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;