Tham khảo biểu mẫu liên quan:

>> Click tải: Biên bản hòa giải không thành

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN

.............................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

................., ngày............tháng.........năm................

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI THÀNH

 

Hồi…………giờ……….phút ngày……..tháng…….năm...............

Tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ....................................................

Tiến hành cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai.

Thành phần gồm có:

Những người tiến hành hòa giải:

- Ông (Bà)…………………………………..Chủ tịch UBND.............., chủ trì cuộc họp.

- Ông (Bà)…………………………………….….……..- Thư ký ghi biên bản.

- Ông (Bà)………………………………….……….….- Cán bộ tư pháp xã

- Ông (Bà)……………………………………………..- Cán bộ địa chính xã.

- Ông (Bà)……………………..…………………........- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc.

- Ông (Bà)………………………..…………………...- Công an .....................................

- Ông (Bà)………………………..…………………...- Văn hóa Thông tin ....................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Phụ nữ ................................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Nông dân ............................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Cựu chiến binh ...................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Hội Nông dân ............................

- Ông (Bà)………………………..…………………..- Trưởng Thôn..............................

……………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Các bên tranh chấp:

Ông (Bà):…………………....…………………………………..………………………

Địa chỉ:……………………………………………………….…………………......……

Ông (Bà):……………………….....…………………………….. ......… ………………

Địa chỉ:………………………… …………………….… ……………...........…………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Nội dung buổi hòa giải (Diễn biến cuộc họp và ý kiến các bên):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Kết luận: (những thỏa thuận đã đạt được): ……………....................................... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Biên bản cuộc họp kết thúc hồi……….giờ………phút cùng ngày, được lập thành 03 bản, gửi 02 bên tranh chấp, mỗi bên 01 bản, UBND xã, phường, thị trấn ............................01 bản và được các bên nhất trí cùng ký tên dưới đây.

ỦY BAN MTTQ

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

TM. UBND ..............................

 

 

 

 

 

CB ĐỊA CHÍNH

CB TƯ PHÁP

TRƯỞNG THÔN

       
 

 

 

 

CÁC BÊN TRANH CHẤP:

 

 

 

CÁC THÀNH PHẦN KHÁC:

 

 

 

------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

8. 19006162 ;