Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC  

CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

 

 

            Hôm nay, ngày............... tháng............ năm................. tại.....................................................

............................................................................................................................................................

Tôi tên là:.................................................... chức vụ:.........................................................................

................................... đơn vị công tác ...............................................................................................

tiến hành việc lấy ý kiến của những người có liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi  theo quy định tại Điều 20 và 21 của Luật Nuôi con nuôi.

Sau khi được tư vấn đầy đủ về các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, những người có liên quan đã thể hiện việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi như sau:

Tôi/chúng tôi, người ký tên dưới đây:

 

Ông

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu    

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Nơi thường trú

 

 

 

Điện thoại/ fax/email

 

 

 

Là Cha đẻ     ....         Mẹ đẻ   .......            Người giám hộ     ..........     của trẻ em:

      -    Họ và tên trẻ em:........................................................................ Giới tính:..........................

  • Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................
  • Nơi sinh: ...............................................................................................................................
  • Dân tộc: .............................................Quốc tịch: .................................................................
  • Nơi thường trú: ......................................................................................................................

................................................................................................................................................

Xin khẳng định như sau:

1. Tôi/chúng tôi đã được tư vấn luật đầy đủ về các vấn đề sau:

- Khả năng tiếp tục nuôi dạy trẻ em tại môi trường gia đình ruột thịt của trẻ em;

- Các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, về các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đẻ và con, quan hệ của những thành viên trong gia đình với trẻ em sau khi trẻ em được cho làm con nuôi.

2. Tôi/chúng tôi đồng ý cho trẻ em có tên trên làm con nuôi. Việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không có bất cứ sự đền bù hay thoả thuận vật chất nào.

3. Tôi/chúng tôi hiểu rằng, việc cho trẻ em làm con nuôi sẽ phát sinh mối quan hệ cha mẹ và con lâu dài, ổn định giữa cha mẹ nuôi và con nuôi.

4. Tôi/chúng tôi đồng ý ..... /không đồng ý ..... rằng, kể từ ngày giao nhận con nuôi, tôi/chúng tôi sẽ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

5. Tôi/chúng tôi hiểu rằng sau ngày..................tháng.............. năm.............[1], tôi/chúng tôi không  được thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi.

                                                                   ................ , ngày.............tháng............... năm.................

Ý kiến của trẻ em từ 9 tuổi  trở lên             CHA/MẸ ĐẺ/NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA TRẺ EM

      được cho làm con nuôi                                                (Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ )                     

          (Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên )

 

                                       

 

 

 

   Xác nhận của người làm chứng[2]: Tôi tên là: .........................................., CMND số:......................., cấp ngày............tháng..............năm............, cơ quan cấp.......................... Hiện cư trú tại: ................................................. Xác nhận ông:.............................................., bà:................................... đã đồng ý cho trẻ em có tên trên đi làm con nuôi.

                                                       ..................,ngày............tháng............... năm.................

                                                                                        NGƯỜI LÀM CHỨNG

                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)   

    Xác nhận của người lấy ý kiến

Tôi xác nhận rằng những người có tên trên đã bày tỏ sự tự nguyện đồng ý cho trẻ em làm con nuôi và đã ký tên/điểm chỉ trước mặt tôi.

Cha/mẹ đẻ của trẻ em và người nhận nuôi con nuôi có ...... /không có ........  thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ nói tại điểm 4 của Biên bản này.

  ............, ngày............tháng..........năm.........

Người lấy ý kiến

                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan  có thẩm quyền[3]  

Xác nhận chữ ký bên là của  Ông/Bà ................................................................................

 là người đã tiến hành việc lấy ý kiến về việc cho trẻ em ............................................................. làm con nuôi.

................, ngày............tháng..........năm.............

TM. ...........................................................

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

 

 

[1] 15 ngày kể từ ngày lấy ý kiến đối với trường hợp nuôi con nuôi trong nước; 30 ngày kể từ ngày lấy ý kiến đối với trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài.

[2] Chỉ cần thiết trong trường hợp người có liên quan không biết đọc, biết viết.

[3] Đối với trẻ em thường trú ở trong nước, trường hợp công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã đi lấy ý kiến, thì, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú xác nhận; trường hợp cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp đi lấy ý kiến, Sở Tư  pháp xác nhận . Đối với trẻ em tạm trú ở nước ngoài, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận.

 

------------------------------------------ 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình