CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
 

VĂN BẢN THỎA THUẬN 

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

 
Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng), chúng tôi gồm:
 
Ông:
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày .................... tại
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)
 
Bà: ………………………………………………………………
Sinh ngày:
Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày ................... tại
Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)
 
 
Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày ......................... do Uỷ ban nhân dân ................................ cấp.
Nay vì lý do (ghi rõ lý do chia tài sản)
 
 
 
Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau:
 
ĐIỀU 1
PHÂN CHIA TÀI SẢN  LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 
Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng bất động sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu)  hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu....
 
 
ĐIỀU 2
PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN 
 
      Ghi rõ người vợ, người chồng được chia động sản, quyền tài sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng  động sản, quyền tài sản  kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có)  hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, địa điểm, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)....
 
ĐIỀU 3
PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA 
 
Liệt kê các tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia (nếu có)  kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu có).
 
ĐIỀU 4
CÁC THỎA THUẬN KHÁC
 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
 
 
ĐIỀU 5
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
 
1.Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật; 
2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 
3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu  nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;
4.  Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 
5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; 
6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;
7. Các cam đoan khác ...
8. Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, Phòng Công chứng số………lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày…………………………………………
Hà Nội, ngày… tháng…năm
Vợ                                                                      Chồng
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký ghi rõ họ và tên)