CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận /huyện

Tên tôi là:.......................................................................... Sinh năm: .........................

Nghề nghiệp:............................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................... 

Tạm trú:....................................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ:......................................................................................................... 

Tại bản án, quyết định:................................................................................................ 

tại:............................................. ngày...tháng...năm.................................................... 

của Tòa án nhân dân.................................................................................................... 

Về phần con chung:....................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Hiên con chung đang ở với anh (chị)............................................................................ 

là...............................................................................................  trực tiếp nuôi dưỡng           

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................... 

Tạm trú:......................................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ:.......................................................................................................... 

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:..................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:........................ 

................, ngày......tháng......năm 200...
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)