CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

                                             … , ngày … tháng …  năm 2018

ĐƠN LY HÔN

 

Kính gửi:           TÒA ÁN NHÂN DÂN ………..

Tôi tên là:     ……………………                          Sinh năm: ……………………………
CMND số: ……………  cấp ngày …………………….  tại ………………………………
Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………….

Số điện thoại : ………………………………………………………………………....……

Nay tôi làm đơn này xin được Tòa giải quyết ly hôn với:

Ông:  …………..         sinh năm: ……………… ; Số điện thoại  : ………………..……

CMND số ………….  cấp ngày ……………………….  tại ………………………………

Hộ khẩu thường trú : …………………………………………….…………………………

Vì hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng, hạnh phúc gia đình không có, không thể tiếp tục chung sống.

Cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 * Con chung :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 * Tài sản chung :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Quý tòa xem xét giải quyết việc ly hôn với anh  ………. vì xét thấy không có hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được. Yêu cầu của tôi như sau :

1. Về tài sản:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Về nuôi con :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Kính mong Quý Tòa xem xét, giải quyết nguyện vọng của tôi, theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                                  Người làm đơn
                                                                                                                  (ký, ghi họ tên)

Đính kèm :

- Giấy Chứng nhận kết hôn (bản chính)

- Giấy khai sinh .....

- Hộ khẩu, CMND , Thực( bản sao).