CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                            ......,ngày.....tháng....năm 20.....

 

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ............

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………….. 

Sinh ngày………………………………………………………………………………………….. 

CMND số:............................................................................................................................ 

Ngày cấp: ..../..../20..........                              

Nơi cấp: ............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….......... 

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………....... 

Nay tôi làm đơn này xin được Tòa giải quyết ly hôn với…………………………………….  

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………….............

CMND số: ........................................................................................................................... 

Ngày cấp: ..../..../20..........                              

Nơi cấp:..............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….. 

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………..

Lí do tôi viết đơn này là do trong thời gian sinh sống, vợ chồng chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không thể hòa hợp, cụ thể là……………………………………………........................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 

* Về con chung:

Hiện nay chúng tôi có …… con chung, cụ thể:

- Họ và tên:………………………………………………………………………………………... 

  Ngày sinh:……………………………………………………………………………………....... 

- Họ và tên:……………………………………………………………………………………….... 

  Ngày sinh:……………………………………………………………………………………...... 

- Họ và tên:………………………………………………………………………………………... 

  Ngày sinh:……………………………………………………………………………………...... 

* Về tài sản chung:

Trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi đã tạo lập (mua) được một số tài sản như sau:
 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 

Nay tôi làm đơn này đề nghị Quí tòa xem xét giải quyết việc ly hôn giữa tôi và ................. 

Nguyện vọng của tôi về quyền nuôi con và phân chia tài sản chung như sau:

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ............................................................................................................................................... 

Kính mong Quí tòa xem xét, giải quyết nguyện vọng của tôi, theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.
 

Người làm đơn
(ký, ghi họ tên)