CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội

Tên tôi:………………………………………………………………Sinh năm:……

CMTND (Hộ chiếu) số…………………………………Cấp ngày:………………….

Đăng ký HKTT:....................................................................................................

Địa chỉ chỗ ở hiện nay:........................................................................................ 

Xin được ly hôn với:.......................................................................................... 

CMTND (Hộ chiếu) số:…………………….. Cấp ngày........................................ 

Đăng ký HKTT:................................................................................................... 

Địa chỉ chỗ ở hiện nay:....................................................................................... 

Nội dung xin ly hôn:

Tôi và…………………...….. có đăng ký kết hôn ngày …… tháng….. năm.......

Tại...................................................................................................................... 

(nếu chung sống không có đăng ký hôn nêu rõ ký do, thời gian chung sống):.... 

............................................................................................................................ .

Về tình cảm: Hai người chung sống với nhau từ ngày …. Tháng….. năm....... 

Tại....................................................................................................................... 

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày……/……/……. Nguyên nhân mâu thuẫn do vợ chồng:        

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Về con chung: Vợ chồng có mấy con chung................................................... 

  1. Họ và tên:…………………………. Sinh ngày……/……../…............................
  2. Họ và tên:…………………………… Sinh ngày:……../……../.........................

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn (nếu không thỏa thuận được ghi rõ ý kiến đề nghị giải quyết)............................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Về tài sản: Tài sản chung của vợ, chồng có những gì? (nêu từng loại tài sản, mua năm nào; giá bao nhiêu; hiện nay ai đang quản lý sử dụng; giá hiện nay đã qua sử dụng):

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

Về nhà ở, quyền sử dụng đất: Nhà ở, quyền sử dụng đất của vợ, chồng (mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà, đất giá hiện nay, thỏa thuận phân chia nhà, đất).......................

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Nếu không thỏa thuận được thì đề nghị chia như thế nào?................................ 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Nếu là nhà, đất của cha, mẹ vợ (chồng) hoặc của người khác thì nêu rõ họ, tên, địa chỉ, của chủ sở hữu nhà đất ở đó........................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Về vay nợ:.......................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Hà Nội, ngày….. tháng ….. năm 20.…

                                                                                                            Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

 

Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất do Tòa án quận Ba Đình, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất do Tòa án quận Ba Đình, Hà Nội ban hành

 

>> Tham khảo một số video hướng dẫn quy định của luật hôn nhân gia đình về ly hôn:

(Video: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn - công ty Luật Minh Khuê)

(Video: Hướng dẫn thủ tục ly hôn đơn phương - Công ty Luật Minh Khuê)

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê