CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội

Chúng tôi là:

1. Họ và tên:……………………… ……………………………Sinh năm:………….

CMTND (Hộ chiếu) số………………Cấp ngày:………………tại:…………………..

Đăng ký HKTT:....................................................................................................... 

Địa chỉ chỗ ở hiện nay:.......................................................................................... 

2.Họ và tên:……………………………………………………… Sinh năm:..............

CMTND (Hộ chiếu) số:……………. Cấp ngày……………….. tại........................... 

Đăng ký HKTT:....................................................................................................... 

Địa chỉ chỗ ở hiện nay:.......................................................................................... 

Xin trình bày với quý Tòa như sau:

Hai chúng tôi đăng ký kết hôn ngày….. tháng ….. năm …….. tại UBND:.............. 

................................................................................................................................ 

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn, lý do:.......... 

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Vì vây, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Tòa xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn.

Về con chung có (chưa có)..................................................................................... 

Họ và tên:…………………………………………………………Sinh ngày:…../……../ 

  1. Họ và tên:…………………………………………………………Sinh ngày:…../……../ 

.................................................................................................................................. 

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận chi như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì)

.................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

.................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

..................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

(Nếu không có vay nợ ai thì ghi không vay nợ ai và không cho ai vay nợ)

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết

Hà Nội, ngày ….. tháng …. Năm ……

Họ và tên chồng

Họ và tên vợ

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Ba Đình, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Ba Đình, Hà Nội ban hành

------------------------

Lưu ý: Mẫu đơn này chỉ áp dụng tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình

Địa chỉ Tòa án tại: Số 53, phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội