CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                            .............ngày.........tháng..........năm............
 
 

ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG 

 

Kính gửi: UBND........................................................................................... 

Tôi tên là :................................................ sinh ngày.....................................

CMND số :................................ngày cấp........................nơi cấp.................. 

Hộ khẩu thường trú tại :................................................................................ 

Nay tôi làm đơn nay xác nhận ........................... là tài sản riêng của (chồng hoặc vợ) tôi là........................ sinh ngày..................... CMND số.................. ............ ngày cấp................ nơi cấp................... 

Hộ khẩu thường trú tại :................................................................................. 

Tôi xin cam kết sẽ không tranh chấp hay khiếu nại gì liên quan đến tài sản sau này.

Những gì tôi trình bày trên là hoàn toàn sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

                                                                                                                                           Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                   Người cam kết