Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_________________

 

ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM

LÀM CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp xin đích danh)

APPLICATION FOR VIETNAMESE CHILD ADOPTION

(Used on nominal request)

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                 To:  Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

 Chúng tôi/tôi là/ We are/I am:

 

Ông/Mr.

Bà/Mrs.

Họ và tên

Full name

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

 

 

Nơi sinh/Place of birth

 

 

Quốc tịch/Nationality

 

 

Nghề nghiệp/Occupation

 

 

 

Nơi thường trú

Permanent residence

 

 

 

 

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Passport/National ID N0

 

 

Nơi cấp/Place of issue

 

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue

 

 

Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

 

 

 

 

 

Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email

 

 

 

Quan hệ với trẻ em được  nhận làm con nuôi/Relationship with  adoptee

 

 

 

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following identification:

 

Họ và tên/Full name:…………………................................................  Giới tính/Sex: ………………

Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ....................................................................................................

Nơi sinh/Place of birth: .........................................................................................................................

Dân tộc/Ethnic group: ....................................... Quốc tịch/Nationality: ..............................................

Tình trạng sức khoẻ/Health status: ........................................................................................................

Hiện đang sống tại/ The child is living at:

- Cơ sở nuôi dưỡng/Institution[1]: .................................................................................................

..................................................................................................................................................................

- Gia đình/Family:

 

Ông/Mr.

/Mrs.

Họ và tên/Full name

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

 

 

Nơi sinh/Place of birth

 

 

Dân tộc/Ethnic group

 

 

Số  Giấy CMND/Hộ chiếu

National ID/Passport N0

 

 

Nơi cấp/Place of issue

 

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue

 

 

 

Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

 

 

Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email

 

 

Quan hệ với trẻ em được  nhận làm con nuôi/Relationship with  adoptee

 

 

 

 Lý do nhận con nuôi/Reasons for adoption: ....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

………...…………………………………………………………………............................................................

Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nourish and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable Laws. In addition, we/I commit every 6 months and within the period of three years since the day of handover our/my adopted child, to provide reports on the development of our/my adopted child (with the photographs) and send them to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and  Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing.

 

Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to petition the Ministry of Justice to examine and approve our/my adoption.

         .................., ngày........................ tháng .............. năm...........

                                                Done at.............................., on.......................................................................

                    ÔNG /Mr.                                    BÀ/Mrs.

                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                      (Signature and full name)                      (Signature and full name)

 

 

 


[1] Ghi rõ tên  và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng/Full name and address of  Institution .

 

-----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;