CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng…….năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(Xác nhận nơi cư trú của ông/bà………)

Kính gửi: Công an phường/xã…………………........……….

Tôi là:………………….…………, sinh năm:…..................………

Số CMND :………………., cấp ngày:……/…../…….., nơi cấp………………

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………….…...

Nơi cư trú hiện tại:……………….…….………., điện thoại:……………..…….

Trong quá trình chung sống chúng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn. Hiện tôi đang tiến hành làm thủ tục xin ly hôn với ông/bà ……..................…..tại Tòa án nhân dân…….................................................…

Theo yêu cầu của Tòa thì chúng tôi phải cung cấp nơi cư trú của ông/bà………...................……………. đang sinh sống hiện nay cho Quý Tòa án.

Qua xác minh tôi được biết ông/bà ……………………, sinh năm:………………. là vợ/chồng của tôi đang cư trú tại : ……………………………………….…….

Để có căn cứ nộp cho tòa án cũng như thực hiện tốt quyền ly hôn của mình theo quy định của pháp luật, tôi kính đề nghị Quý Cơ quan xác nhận cho tôi là:

Ông/bà……….................………., sinh năm:……............................., hiện đang cư trú tại:………..................................………

Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

……………………..

Xác nhận của Công an phường/xã…..

………………………………………………. ...................................................................

Người làm đơn