Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

                     --------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALISH REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

----------------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

VIỆC NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

CERTIFICATE

OF CONFORMITY OF INTERCOUNTRY ADOPTION

 

Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứng nhận/Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam hereby certifies that:

Trẻ em  Việt Nam/Vietnamese child:

- Họ và tên/Full name: .................................................................................Giới tính/Sex: .............

- Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: .............................................................................................

- Nơi sinh/Place of birth: .................................................................................................................

- Nơi thường trú/Permanent residence: ...........................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đã được giải quyết cho làm con nuôi của/was adopted by the following person(s):

 

Ông/Mr.

Bà/Mrs.

Họ và tên/Full name

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

 

 

Nghề nghiệp

Occupation

 

 

Quốc tịch/Nationality

 

 

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

 Passport/National ID No

 

 

 Nơi cấp/Place of issue

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue

 

 

Nơi thường trú

Permanent residence

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

 

 

 

 

Theo Quyết định số:......…../QĐ-UBND, ngày………. tháng……….năm…….. của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố/..............;

According to the Decision No.........../QD-UB, dated ............ month ............ year .............of the People’s Committee of ................ ;

Văn bản đồng ý của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của nước  .............ngày............ tháng...........năm..........;

The agreement of the Central Authority of ............., dated ............ month ............ year ....................;

Văn bản đồng ý của Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số/.............ngày..............tháng..............năm..........

The agreement of Department of Adoption, Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam No:..............,dated..........month..........year.................

 

Việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với quy định của....

..............................................................................................................................................................................................

The adoption was made in accordance with the applicable laws of Vietnam and

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Hà Nội, ngày ................ tháng.................... năm................

Done at Hanoi, on .......................................................................

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

CỤC TRƯỞNG CỤC CON NUÔI

FOR THE MINISTER OF JUSTICE

GENERAL DIRECTOR

OF DEPARTMENT OF ADOPTION

(Ký tên, đóng dấu/sign and seal)