>> Tham khảo: Dịch vụ tư vấn nhận con nuôi (trong nước hoặc có yếu tố nước ngoài)

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN......

SỞ TƯ PHÁP.....

----------------

Số:..................../STP-XN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

........... ngày…….....tháng….…....năm……....

 

GIẤY XÁC NHẬN
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký

tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Xét đơn của ông/bà............................................................................, đề nghị ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài,

XÁC NHẬN:

Ông/bà:

Họ và tên:.....................................................................................Giới tính:..................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................

Nơi sinh: ........................................................................................................................................

Dân tộc: ...........................................................Quốc tịch: ............................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu: ............................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:. ................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Đã hoàn tất thủ tục ghi chú vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi số...................... quyển số................. ngày .......... tháng ............. năm ..................

Việc nuôi con nuôi đối với[1]: .......................................................................................................

Theo[2] .............................số:....................ngày............tháng...........năm.........của [3]...................

..........................................................................................................................................................

Người ghi chú vào Sổ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

...........................................

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

...........................................

 

 

 

[1] Ghi rõ họ tên của con nuôi.

[2] Ghi rõ là Quyết định/Bản án/Giấy chứng nhận.. hoặc văn bản cho nhận con nuôi.

[3] Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ra Quyết định/Bản án/Giấy chứng nhận hoặc ban hành văn bản cho nhận con nuôi.

 

---------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;