Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN

tỉnh/thành phố

--------------------

Số:………/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

........................, ngày........ háng..........năm...............

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

-------------------------------------

 

UỶ BAN NHÂN DÂN tỉnh/thành phố ........................................................

 

             Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

             Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Xét Tờ trình số…………..ngày………tháng……..năm……….của Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép:

 

Ông

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Được nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

                Họ và tên: …................................................................................Giới tính:…………………….……

                Ngày, tháng, năm sinh:……………………......................................................................................…

                Nơi sinh: ………………….........................................................................................................……..

                Dân tộc: …………….................…………. Quốc tịch:…………...........…………………….…….…

                Nơi thường trú:………………………………..................................................................................…

                ................................................................................................................................................................

Điều 2. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, người nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi có tên trên có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ và con theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                              TM.UỶ BAN NHÂN DÂN tỉnh/thành phố..........................

- Như Điều 4;                                                                                                         CHỦ TỊCH

- Bộ Tư pháp (2) (để báo cáo);

- UBND xã nơi trẻ em

thường trú (để biết);

- Lưu: VT.                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                            ...........................................

Vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi

        Số............................Quyển số.........................

     Ngày..................tháng...................năm...................

                    Người thực hiện

                   (Ký, ghi rõ họ tên)