>> Tham khảo: Điều kiện nhận nuôi con nuôi

                       

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------***-------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

 

Kính gửi:[1] .............................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

  Chúng tôi /tôi là:

 

Ông

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi th­ường trú:

 

 

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu    

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

 

Điện thoại/fax/email

 

 

 

Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: ....................................................................................Giới tính: .................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................................

Nơi sinh: .......................................................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch: ...............................................................

Nơi thường trú: .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Phần khai về bên giao con nuôi trước đây[2]:

 

Ông

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi th­ường trú/tạm trú

 

 

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu    

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

 

Điện thoại/fax/email

 

 

 

Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi [3]:.....................................................................................

Tên cơ sở nuôi dưỡng: ...........................................................................................................................

Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:......................................................................................

.................................................................................................................................................................

Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại: ............................................................................................

................................................................................................ngày..............tháng..............năm.............

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị....................................................................................... đăng ký.

                                                 .................................., ngày ............tháng............năm............

                                                            Người khai                                 

                     (Ký, ghi rõ họ tên)

                         

 


Xác nhận của  Người làm chứng thứ nhất4

       Tôi tên là.........................................................sinh năm .........

         Số CMND...................................., cư trú tại..........................

          ..............................................................................................

       Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi nêu trên  là

       đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm

        chứng của mình.

          ................., ngày..........tháng......... năm...........

                         (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Xác nhận của  Người làm chứng thứ hai

Tôi tên là.........................................................sinh năm ...............

 Số CMND...................................., cư trú tại................................      

......................................................................................................

Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

          ................., ngày..........tháng......... năm...........

                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 
 

                                                                                                          

 

[1]  Trường hợp nuôi con nuôi trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, thì gửi Sở Tư pháp, nơi có thẩm quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

[2] Nếu có được các thông tin này.

 3 Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng,
 chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng.

4.Không cần có xác nhận của người làm chứng nếu đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã/STP nơi đã đăng ký việc NCN trước đây.