Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

              

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn..................................................,

                   huyện/quận.................................., tỉnh/thành phố.........................

Người nhận con nuôi:                                                   

 

Ông

 Họ và tên

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Nơi thường trú

 

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

 

Điện thoại/fax/email

 

 

 

 Người được nhận làm con nuôi:

Họ và tên: ……………………………......................................... Giới tính: ….......................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................

Nơi sinh: ...................................................................................................................................

Dân tộc: .......................................................... Quốc tịch: .......................................................

Nơi thường trú: ………………...............………….................................................................

………...……………………..........................................……………………….....................

 

Người giao con nuôi trước đây[1]:

 

Ông

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú

 

 

 

 

Số  Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

 

Điện thoại

 

 

Quan hệ với người được nhận làm con nuôi

 

 

Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế kể từ ngày............ tháng............ năm............ và đến nay quan hệ nuôi con nuôi vẫn đang tồn tại.

Chúng tôi/tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị .......................................................................................... đăng ký.

                                                    .................., ngày ................. tháng ........... năm................                           

                                                   ÔNG                                                           BÀ

                                        (Ký, ghi rõ họ tên)                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ NHẤT

Tôi tên là...................................sinh năm ......................

 Số CMND....................., cư trú tại................................

............................................................................................

Tôi xin làm chứng có biết về việc Ông........................ và Bà...............................................

 nuôi trẻ em có tên........................................................, sinh ngày ...................... từ năm ......... đến nay là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

          ................., ngày..........tháng......... năm...........

                         (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI TỪ 9 TUỔI TRỞ LÊN

(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ HAI

Tôi tên là................................sinh năm ....................

 Số CMND..............., cư trú tại..................................

.....................................................................................

Tôi xin làm chứng có biết về việc Ông.......................... và Bà........................................

 nuôi trẻ em có tên.............................................., sinh ngày ........................... từ năm ........... đến nay là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

          ................., ngày..........tháng......... năm...........

       (Ký, ghi rõ họ tên) 

             

 

[1]  Nếu có được các thông tin này.

 

------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;