Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ

TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: (1).....................................................................................

 

Họ và tên người khai:........................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ...............................................................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..........................................................................................

Đề nghị (1).................................................................ghi vào sổ việc kết hôn cho hai vợ chồng có tên dưới đây:

Họ và tên chồng: ................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................

Dân tộc: ..................... Quốc tịch: ........................

Nơi thường trú/tạm trú: (2).....................................

...........................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)

...........................................................................

Họ và tên vợ: ...................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................... 

Dân tộc: ..................... Quốc tịch: ......................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)...................................

.........................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)

......................................................................... 

Đã đăng ký kết hôn tại.............................................................................................................................. theo(4).........................số...........................do............................. cấp ngày.............tháng .......năm ...........

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Làm tại: …………………, ngày  tháng …  năm .....

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

...................................................

 

Chú thích:

  (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn.

-----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;