.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

                                                                                                                         

TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

 

                                                     

 PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

1. Ông:          

Họ và tên: .................................................................................. Ngày sinh: .........................................

Nơi sinh: ................................................................................................................................................

Số Giấy CMND: ............................. Nơi cấp: ...........................Ngày cấp  ...........................................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................................................

Nơi thường trú: ......................................................................................................................................                                                   

Tình trạng hôn nhân[1]: ...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2.  Bà: 

Họ và tên: .................................................................................... Ngày sinh: ........................................

Nơi sinh: .................................................................................................................................................

Số Giấy CMND: ................................ Nơi cấp: ......................... Ngày cấp  ..........................................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................................................

Nơi thường trú: ......................................................................................................................................                                                                                                         

Tình trạng hôn nhân[2]: ...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

            3. Hoàn cảnh gia đình[3]:...................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

- Nhà ở: ...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

- Mức thu nhập: ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

- Các tài sản khác:  ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

                                                        ..............., ngày........ tháng..........năm..............

                                               Ông                                                                

                                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................                                                                                      

                                                                                                    

  ..............., ngày...........tháng............ năm.........

                                                                                      Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 Xác minh của công chức tư pháp - hộ tịch[4]:

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................                                                                                                

 

 ..............., ngày...........tháng............ năm.........

         Người xác minh                                                             

            (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                            Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

 

 

 

 

 

                                                                            ..............., ngày...........tháng............ năm.........

                                                                                             TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                        

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

[1] Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi, tình trạng con cái. 

[2] Khai như chú thích 1.

[3] Khai rõ hiện nay người nhận con nuôi đang sống cùng với ai; thái độ của những người trong gia đình về việc nhận con nuôi.

[4] Ý kiến của cán bộ xác minh về các nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh giá người nhận con nuôi đủ hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

 

---------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;