CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                      ....(1)......., ngày.........tháng.....năm........

 

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)....................................................................... 

Họ tên chồng: (3)

......................................................................................................................... 

Địa chỉ: (4)

.......................................................................................................................... 

Số điện thoại: …………………........(nếu có); số fax: ………………......(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………..................................................................... (nếu có)

Họ tên vợ: (5)

............................................................................................................................. 

Địa chỉ (6)

............................................................................................................................... 

Số điện thoại: ………………........…(nếu có); số fax: ………..............….….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……….......................................................................... (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)

................................................................................................................................... 

Địa chỉ: (8)

................................................................................................................................... 

Số điện thoại: …………...............……(nếu có); số fax: …………….........…...(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ………………….................................................................(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)

....................................................................................................................................... 

Địa chỉ: (10)

....................................................................................................................................... 

Số điện thoại: ……………............…(nếu có); số fax: ………….............……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……................................................ (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

1. Quan hệ hôn nhân

(11).....................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Con chung

(12)......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3. Tài sản và nghĩa vụ tài sản chung

(13)........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Người làm chứng (nếu có) (14)

............................................................................................................................................. 

Địa chỉ: (15)

.............................................................................................................................................. 

Số điện thoại: ………………...................…(nếu có); số fax: …………...........……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…..................................................... (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (16)............

1............................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................................. 

 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn Viết đơn xin ly hôn:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án;

(3) (5), (7), (9) và (14)  Ghi rõ ràng họ tên;

(4) (6), (8), (10) và (15) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện bao gồm từ thôn, xóm - xã, phường - quận huyện - Tỉnh.

(11) Trình bày rõ: 

- Thời điểm đăng ký kết hôn;

- Mâu thuẫn vợ chồng trong quá trình chung sống;

(12) Trình bày rõ:

- Tổng số con chung;

- Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con;

- Nhu cầu nuôi dưỡng con nào? Lý do?

(13) Trình bày rõ:

- Nếu có tài sản và nợ chung thì ghi rõ từng khoản một. Nếu thỏa thuận được thì ghi tự thỏa thuận.

- Trường hợp không có thì ghi không có.

(16) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

Trường hợp còn vướng mắc vui lòng liên hệ  1900.6162 để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình - Công ty Luật Minh Khuê