Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***---

 

BẢN CAM KẾT

 

 

Kính gửi: - HIỆU TRƯỞNG

       - LÃNH ĐẠO PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

- Tôi tên là       : …………………………………………     

- Sinh ngày      :…… tháng……năm……………………     

- Hiện ngụ tại: ………………………………………………………………………...

- Số CMND    : …………Cấp ngày:…………………Nơi cấp: ……………………….

- Nay đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học:  Thạc sĩ:            Tiến sĩ:               

- Theo Quyết định số: …………… ngày …………….. của ………………………….

- Tại cơ sở đào tạo: .……..……………………………………………………………

- Chuyên ngành: ………………………………………………………………………

- Tên đề tài tốt nghiệp SĐH: …………………………………………………………..

- Ngoại ngữ:    Anh:                Pháp:               Khác:……………………………………….

- Trình độ ngoại ngữ: B:          C:               TOEFL:                       Khác:……………………

Nay  tôi cam kết công tác ổn định lâu dài tại Trường ĐH ……. ít nhất là 05 năm kể từ khi nhận bằng. Trường hợp vì lý do cá nhân không tiếp tục làm việc tại Trường thì hoàn trả lại số tiền được Nhà trường hỗ trợ tương ứng với số năm còn lại phải phục vụ./.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm ........

                                                                                                    Người cam kết