Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:  

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị:……………………                                                 Mẫu số C07-HD                                       

Bộ phận:………………….                               (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS:.................                             ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

                                      BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

                                                                                                           Tháng……năm……                                                                 

 Số:…………..

 

Số

TT

Họ và tên

Hệ số lương

Hệ số phụ cấp chức vụ

Hệ số phụ cấp khác

Cộng hệ số

Tiền lương tháng

Mức lương

Ngày

giờ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

 

x

x

                                                   

 

Làm thêm ngày làm việc

Làm thêm ngày thứ bảy , chủ nhật

Làm thêm ngày

lễ, ngày tết

Làm thêm

buổi đêm

Tổng cộng

tiền

Số ngày nghỉ bù

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành

tiền

Số

giờ

Thành tiền

Số ngày

8

9

10

11

12

13

16

18

19=16-18

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

          Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………

          (Kèm theo…. Chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm giờ tháng ……năm……)

                                                                                 Ngày …..tháng…..năm…….

               Người đề nghị thanh toán          Kế toán trưởng                           Người duyệt

                          (Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)