>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.1940

TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC

Số:        /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……………….

1. Doanh nghiệp, tổ chức:..............................................

2. Địa chỉ:.......................................................................

3. Điện thoại:..................................................................

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:.......................

5. Cơ quan cấp:............................................................... Ngày cấp:...........................

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động):..........................................................................

Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động, cụ thể như sau:

 

Số TT

Tên người nước ngoài

Giới tính

Năm sinh

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Ngày hết hạn của hộ chiếu

Ngày bắt đầu làm việc hoặc thực tập

Ngày kết thúc làm việc hoặc thực tập

Vị trí công việc

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

Ngày       tháng      năm
Đại diện người sử dụng lao động
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

--------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN: