>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  - 1900.6162

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH……..
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------------

Số:        /LĐTBXH-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM…………….

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

 

Số TT

Tên doanh nghiệp, tổ chức

Số lượng người nước ngoài

Trình độ chuyên môn

Vị trí công việc

Mức lương trung bình

Từ đại học trở lên

Nghệ nhân những ngành nghề truyền thống

Kinh nghiệm làm việc (>=5 năm)

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Trong KCN, KCX, KKT

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

II

Ngoài KCN, KCX, KKT

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

x

x

x

x

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Sở LĐTBXH.

Ngày       tháng      năm
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;