>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:    1900.6162

PHỤ LỤC IV

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬN TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

(Báo cáo quý……năm……)

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Ngân hàng (tên ngân hàng):....................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Số điện thoại:……………………………….Số Fax:..............................................

Tên doanh nghiệp (Chủ tài khoản)

Số tiền ký quỹ

Doanh nghiệp kinh doanh cho thuê lại lao động:

 

1.

 

2.

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp các chi nhánh ngân hàng thương mại có nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động thì cũng phải lập và gửi báo cáo này cho ngân hàng thương mại (Trụ sở chính) để tổng hợp và gửi báo cáo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.