Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

---------------------------------------------------------------------------------

 

               Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN ......................

Thực hiện hợp đồng số ...../20...../.....-....../DC ký ngày ...... tháng ....... năm 20......... giữa Công ty Cổ phần ........... và Công ty TNHH ............ về việc  thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nay Công ty TNHH ..................... đã bàn giao...................... (Số lượng: ...............bản);...................... và .................... cho Công ty cổ phần hệ .......................... theo quy định tại hợp đồng dịch vụ. Tuy nhiên,  trong ...................... cấp  ngày..... tháng .... năm 20................có một số thông tin sai lệch cụ thể như sau:

+ ..............................................................................................................

+ ..............................................................................................................

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiến hành thay lý hợp đồng dịch vụ tư vấn này, công ty TNHH ........................ cam kết tiến hành sửa đổi, hiệu đính sai lệch trên trong lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tiếp theo của Công ty cổ phần .......................  mà không tính phí dịch vụ cho những sai lệch này.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VT

                   ĐẠI DIỆN CÔNG TY