Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------ 

CÔNG TY TNHH .....

----------------

 

Số:    /20..../TB-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2012

 

Kính gửi:  Công an thành phố .............

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ...................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông ..............................

Chức danh: giám đốc

 

Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện sau:

1. Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH .........................

Mã số văn phòng đại diện/ mã số thuế văn phòng đại diện: ..................................................

2. Địa chỉ  văn phòng đại diện:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số ...... lô ..............tổ ......, phường ....................................

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Dịch Vọng Hậu

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

3. Doanh nghiệp xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, văn phòng đại diện không đạt được hiệu quả. Vì vậy, Hội đồng thành viên công ty quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện này.

Vậy, doanh nghiệp xin gửi thông báo này đề nghị cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi lại con dấu của văn phòng đại diện để Doanh nghiệp tiếp tục tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện theo đúng trình tự pháp luật quy định.

Doanh nghiệp cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

  • Phòng PC13- Bộ Công an;
  • Lưu văn phòng;

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

..........................................