Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

--------------------------------------------------------------------------------------

TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ
(TÊN DỰ ÁN/GÓI THẦU)
-----------

Số:           /
V/v tuyển lao động Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng … năm …

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố……………

 

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa …………… và nhà thầu……… để thực hiện gói thầu…………. thuộc dự án……………….. thực hiện tại …………….. với giá ký hợp đồng là ……………., Nhà thầu nước ngoài ………….. báo cáo một số thông tin về nhà thầu và đề nghị tuyển lao động Việt Nam để thực hiện gói thầu ……………….., cụ thể như sau:

1. Tên hợp đồng:…………………………….....……..

2. Tên nhà thầu trúng thầu:…………………………..

3. Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch:

………………………………………………......……..

Số điện thoại:……………….. Fax:……………………

E-mail: …………………………….Website (nếu có):………………………..

4. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam (nếu có): ……………………………

Số điện thoại:……………….. Fax:……………………

5. Giấy phép thầu số: ……………do Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng cấp ngày………..

6. Thời gian thực hiện gói thầu: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….

Đề nghị tuyển lao động Việt Nam để thực hiện hợp đồng nêu trên, bao gồm: từng vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, địa điểm làm việc, thời gian thực hiện công việc.

Nhu cầu tuyển lao động nêu trên đã được xác định trong phương án sử dụng lao động trong hồ sơ trúng thầu kèm theo văn bản này.

Đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan để giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho chúng tôi theo nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Xác nhận việc tuyển lao động Việt Nam để thực hiện hợp đồng nêu trên của nhà thầu……. là đúng theo phương án sử dụng lao động đã được kê khai trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất số … ngày… tháng… năm ...)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

----------------------------------------------------