>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi: 1900.6162

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------

……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

 

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Application for re-issuance of work permit

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội………………………...
To: The provincial Department of Labour - War Invalid and Social Affairs

 

1. Họ và tên: ………………………………………….2. Nam; Nữ:........................
Full name                                                                    Male/Female

3. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY)

4. Nơi sinh:.....................................................................................................
Place of birth

5. Quốc tịch: ..................................................................................................
Nationality

6. Hộ chiếu số:………………………………………7. Ngày cấp:..........................
Passport number                                                  Date of issue

8. Cơ quan cấp: ……………………………………..Thời hạn hộ chiếu:.................
Issued by                                                                Date of expiry

9. Trình độ chuyên môn tay nghề: .....................................................................
Professional qualification

10. Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: .........................................................
I signed a labour contract with:

với thời hạn từ …………………………………..đến ngày.....................................
For the period from                                              to

11. Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: ………………………ngày.................
I was issued a work permit numbered:                                        dated

với thời hạn từ……………….đến ngày……………………Cơ quan cấp...............
For the period from                to                                         Issued by:

12. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc)
Reason for re-application (including reason for losing, damaging, changing passport number and working place)

...................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
I certify that these statements are true to be best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.

 

Xác nhận của người sử dụng lao động
To be confirmed by employer
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

Người làm đơn
Applicant

(Ký tên)
(Signature)

 

-----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;