Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               

                                                                Hà Nội, ngày …. tháng …năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động)

 

Kính gửi: Lãnh đạo Vụ …………………………………............………

                Công đoàn …………………………………...........…………

Tên tôi là:  …………………………..            Ngày sinh: …../…../19….

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………….

Ngày cấp:  …./…./20….               Nơi cấp: Công an …………………...

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………..…………………………

Hiện tôi đang công tác tại …………… trực thuộc …………. theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn số..................................

Ngày …./…./20….., đồng chí …………….., Chức vụ:……….. yêu cầu tôi nghỉ ở nhà với những lý do sau đây:

Thứ nhất là cần vị trí …………….. cho nhân viên mới;

Thứ hai là đảm bảo việc giữ an toàn bảo mật các thông tin ………….. của………trực thuộc …………………. Toàn bộ yêu cầu này được đồng chí ……………………. trình bày bằng lời nói, không có văn bản cụ thể.

Thực hiện đúng theo yêu cầu của đồng chí ……………., tôi đã gửi trả lại chìa khóa phòng làm việc và bàn làm việc. Trước khi ra về, đồng chí ……………….. – Chức vụ:……………cán bộ và đồng chí ……………. – Chức vụ ……………… có hứa bằng miệng sẽ đưa thông báo nghỉ việc cho tôi vào ngày ….../…./20…..

Đến nay là ngày …. tháng ….. năm 20….., tôi vẫn chưa nhận được thông báo bằng văn bản nào về sự việc ngày ….. tháng ….. năm 20…. nêu trên.

Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xét duyệt cho tôi một số vấn đề sau:

- Thứ nhất: Tạo điều kiện cho tôi được tiếp tục trở lại công tác bình thường.

- Thứ hai: Trường hợp vì lý do nào đó, tôi không được tiếp tục công tác tại …………….. trực thuộc ……………… nữa, đề nghị Quý cơ quan thông báo cho tôi bằng văn bản về quyết định nghỉ việc theo đúng trình tự thủ tục đã được quy định của ……………….trực thuộc …………… và Bộ luật Lao động năm 2012.

- Thứ ba: Trường hợp tôi có quyết định nghỉ việc, đề nghị Quý cơ quan giải quyết tất cả các chế độ về tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2013 và quy định của ………….. trực thuộc …………………………..

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều trình bày trên.

Kính mong được Quý cơ quan xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.        

                                                                                    Người viết đơn