Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

-------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***----

 

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

 

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng .................................................................................................;

- Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ...................................................................;

- Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm)................................................................. .

 

Tôi tên: ............................................................................................................................................            

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường................................................................................

Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)........................................

Theo Công văn số………/XHNV-TCCB ngày…...tháng…….năm……..
của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc cho viên chức nghỉ việc không hưởng lương, tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ………………đến ngày…….....…....

Nay tôi đã giải quyết xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác
từ ngày…………………

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

 

TP.HCM, ngày      tháng      năm 20……

Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm                               Người làm đơn

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)                          (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………………….

được trở lại công tác từ ngày ….../…../20…..

               Thủ trưởng đơn vị

              (Ký và ghi rõ họ tên)

           

 

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB                    Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG,

VÀ XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC SAU ĐÓ

   

I. Xin nghỉ việc riêng không hưởng lương:

Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương có xác nhận của Trưởng đơn vị (theo mẫu Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương)

Thời gian giải quyết: khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong vòng 03 ngày làm việc.

II. Xin được trở lại công tác sau thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương

Hồ sơ gồm có:

1. Đơn xin được trở lại công tác sau thời gian nghỉ việc không hưởng lương có xác nhận của Trưởng đơn vị (theo mẫu  Đơn xin trở lại công tác);

2. Công văn về việc nghỉ việc không hưởng lương (bản Photocopy).

     Thời gian giải quyết: khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong vòng  03 ngày làm việc

 

Lưu ý: Đương sự nộp hồ sơ đến phòng Tổ chức – Cán bộ trước ngày xin nghỉ việc hoặc đi làm trở lại từ 05-10 ngày.

                                                                                    Phòng Tổ chức – Cán bộ

 

 

----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;