--------------------------------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

 

 

ĐƠN XIN VIỆC LÀM (HỌC TẬP)

 

Kính gửi: ………………………….................…………........…

Tôi tên là ………………….. Ngày sinh …………….................

Chổ ở hiện nay …………………………………....................…

Họ tên bố …………… Tuổi ……… Nghề nghiệp ……......…….

Đơn vị công tác ………………………………………........……

Họ tên mẹ ………………….. Tuổi ………… Nghề nghiệp ……

Đơn vị công tác ……………………………………………....…

Nay làm đơn này để xin được ……………………………….…

Tại …………………………………………………………...…

Nếu được thu nhận tôi xin cam đoan:

  1. Tuyệt đối chấp hành nội quy học tập và lao động.
  2. Tuyệt đối phục tùng sự phân công học tập, bố trí của tổ chức đơn vị sử dụng.

-          Nếu vi phạm nội quy, kỷ luật  hoặc tự ý thôi, bỏ học, bỏ việc phải bồi thường hoàn toàn học phí, những tổn thất đã gây ra theo quy định của Nhà nước và của nhà trường đơn vị công tác.

 

 

 

Lời cam đoan và ý kiến của bố hoặc mẹ                                                Ngày … tháng … năm ….

Tôi xin bảo đảm và chịu trách nhiệm                                                            Người viết ký đơn

Hoàn toàn về những lời ……………….

Đã hứa trong đơn này.

 

 

 

                Ngày … tháng … năm ….

                             Ký tên

 

 

 

------------------

Đơn xin cần ghi rõ mục đích: “Học nhạc”, “Học ngoại ngữ”…