Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------***--------

 

ĐƠN XIN XÓA KỶ LUẬT

Kính gửi

                                                - Hội đồng kỷ luật …………………………..;

                                                - Phòng ………………………………………;

                                                - Lãnh đạo…….. ……………………………;

            Họ và tên: ……………………………………... Mã số:…….. ………..….

            Ngày sinh: ................................. ĐT: ...........................................................

            Hiện nay là sinh viên (học sinh) lớp: ………………khóa: ….....................

            Thuộc phòng: .………..................................................................................

            Trong thời gian bị kỷ luật (theo Quyết định số: …. /QĐ-CĐN ngày ….. / ….. /20…..) bản thân em luôn phấn đấu khắc phục những khuyết điểm của bản thân. Hôm nay, bản thân em tự nhận xét thấy:

            1. Quyết định hết thời gian hiệu lực.

            2. Bản thân đã khắc phục tốt các khuyết điểm trong thời gian qua.

            3. …………………………………………………………………….…….

            4. ……………………………………………………………………….….

            Căn cứ vào các điểm đã nêu, em xin trình đơn đến Hội đồng kỷ luật ……, phòng ……, lãnh đạo ………xét xóa kỷ luật cho em./.

 

……, ngày ….. tháng ….. năm 20….

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------