Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

………, ngày…..tháng……năm…….

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ
KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

 

Căn cứ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Ngân hàng (chi nhánh ngân hàng):.......................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:..................................................................................................

Chứng nhận doanh nghiệp:....................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.........................................................................................................

Chủ tài khoản:.........................................................................................................

Chức danh của Chủ tài khoản:...............................................................................

Đã nộp tiền ký quỹ với tổng số tiền là:...................................................................

Số tiền bằng chữ:...................................................................................................

Tại Ngân hàng........................................................................................................

Vào ngày……tháng…..năm……

Tài khoản:...............................................................................................................

Được hưởng lãi suất:.............................................................................................

Ngân hàng (Chi nhánh ngân hàng)........................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

  

------------------------------------------------------------