>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  - 1900.6162

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

Số:       /LĐTBXH-GP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

Xét đề nghị của (người đại diện doanh nghiệp):…………………………........…..

………………………………………………………và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép (tên doanh nghiệp).......................................................................

Tên giao dịch:............................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.............................................................

Ngày cấp: ………………………………… Nơi cấp:...............................................

Địa chỉ trụ sở:.............................................................................................................

Điện thoại: …………….. Fax: …………………………. E-mail:...........................

được hoạt động cho thuê lại lao động.

Điều 2. (tên doanh nghiệp)........................................................................................

có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động.

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là... tháng./

 

 

Nơi nhận:
- …
- …

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

-------------------------------------------------------