Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

-------------------------------------------------------------------------------------------

BỘ ................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ........./QĐ-........-TCCB

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20......

 

 

QUYẾT ĐỊNH

             V/v bổ nhiệm cán bộ  

        

BỘ TRƯỞNG/THỨ TRƯỞNG......

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ .........................; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ .................... kỳ họp ngày ..../.../20....... về công tác cán bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ .....................,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.Nay bổ nhiệm Ông (Bà) ................... giữ chức vụ......... Kể từ ngày        

 

Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                                           BỘ TRƯỞNG/THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:

-

-

-                                                                                                 .......................................