ỦY BAN NHÂN DÂN
(tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
-----------

Số:    /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

………., ngày …. tháng …. năm ….

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

-----------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

 

 

Căn cứ .....................................................................................................................

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/…………….. và ý kiến của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số …. ngày.... tháng …. năm...

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Bổ nhiệm các ông/ bà có tên sau đây làm hòa giải viên lao động.

1.

2.

3.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm.

Điều 2. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân…., Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ông/ bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ………;
- Lưu:…

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

---------------------------------------------------